Home Scientific research Danh sách Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa Mỏ

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO KHOA MỎ
NHIỆM KỲ 2008-2013

T Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác Chức vụ
1 TS. Bùi Xuân Nam Trưởng Khoa Mỏ Chủ tịch
2 TS. Đặng Vũ Chí Phó Trưởng Khoa Mỏ P. Chủ tịch
3 ThS. Nhữ Thị Kim Dung Phó Trưởng Khoa Mỏ UV Thư ký
4 TS. Nguyễn Phụ Vụ Trưởng Bộ môn KTLT UVTT
5 GS.TS. Võ Trọng Hùng Trưởng Bộ môn XDCTN&M UVTT
6 PGS.TS. Trần Văn Thanh Trưởng Bộ môn KTHL UVTT
7 TS. Phạm Hữu Giang Trưởng Bộ môn Tuyển khoáng UVTT
8 TS. Dương Đức Hùng Trưởng Bộ môn SBVL UVTT
9 GS.TSKH. Lê Như Hùng Bộ môn KTHL UV
10 GS.TS. Nhữ Văn Bách Bộ môn KTLT UV
11 GS.TS. Nguyễn Quang Phích Bộ môn XDCTN&M UV
12 PGS.TS. Trần Xuân Hà Bộ môn KTHL UV
13 PGS.TS. Đỗ Mạnh Phong Bộ môn KTHL UV
14 TS. Nguyễn Văn Sung Bộ môn KTHL UV
15 TS. Phan Quang Văn Bộ môn KTHL UV
16 TS. Nguyễn Văn Quyển Bộ môn XDCTN&M UV
17 TS. Đào Văn Canh Bộ môn XDCTN&M UV
18 TS. Ngô Doãn Hào Bộ môn XDCTN&M UV
19 TS. Nguyễn Hoàng Sơn Bộ môn Tuyển khoáng UV
20 ThS. Lê Văn Quyển Bộ môn KTLT UV
21 TS. Phùng Mạnh Đắc Phó Tổng giám đốc TKV UV
22 KS. Doãn Văn Quang Phó Tổng giám đốc TKV UV
23 TS. Nguyễn Anh Tuấn Viện Trưởng Viện KHCN mỏ - TKV UV
24 KS. Phạm Văn Sáu GĐ Cty CP Tư vấn đầu tư Mỏ và CN UV
25 KS. Đặng Thanh Hải TGĐ Tổng công ty khoáng sản - TKV UV
26 KS. Nguyễn Văn Sáng Phó GĐ Cty CN Hóa chất mỏ - TKV UV
27 TS. Nguyễn Đăng Tế Phó GĐ BQL, Công ty Vinaconex UV
28 ThS. Hoàng Văn Khánh Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCN Quảng Ninh UV
29 ThS. Nguyễn Quốc Tuấn Hiệu trưởng Trường CĐ Nghề mỏ Hồng Cẩm UV
30 ThS. Nguyễn Văn Sỹ Hiệu trưởng Trường CĐ Nghề mỏ Hữu Nghị UV
31 ThS. Vũ Văn Dũng Hiệu trưởng Trường CĐ Công nghiệp Phúc Yên UV
32 ThS. Mai Thế Toản Vụ Phó Vụ thẩm định - Bộ TN&MT UV
33 TS. Nguyễn Huy Hoàn Vụ phó Vụ KHCN, Bộ Công thương UV
34 ThS. Bùi Quang Truyện Vụ phó Vụ Công nghiệp nặng, Bộ Công thương UV
35 TS. Lại Hồng Thanh Trưởng phòng, Cục ĐCKS Việt Nam UV
36 TS. Đàm Trọng Thắng P. Trưởng phòng, Phân Viện kỹ thuật công binh UV
Last Updated ( Monday, 13 April 2009 16:36 )