Home The Resume M.Eng. Vu Thi Chinh

 

RESUME

1. Personal data
  • Full name: Vu Thi Chinh
  • Year of birth: 1978
  • Department: Mineral processing
  • Position: Lecturer
  • Degree: Master
  • Address: 18 Pho Vien, Duc Thang, Bac Tu Liem, Hanoi
  • Mobile: 0914 841 468
  • Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
2. Education:
Level School Major Year
Engineer Hanoi University of Mining and Geology Mineral processing
2000
Master Hanoi University of Mining and Geology
Mineral processing
2007
3. Educational achievements:
Engineers: 112
4. Projects:
- Các đề tài NCKH & TKCN đã thực hiện:

1. Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu khử lưu huỳnh hữu cơ trong thanh Thanh An - Điện Biên, 2007.

2. Tham gia đề tài đề tài cấp Bộ Đại học: Nghiên cứu chế tạo thiết bị tuyển tầng sôi để tuyển than hạt mịn cấp 0,1-1mm vùng Quảng Ninh trong phòng thí nghiệm, 2008.

- Articles:

1. Nhữ Thị Kim Dung, Vũ Thị Chinh (2012). Công nghệ tuyển trọng lực dùng máy lắng có áp. Tuyển tập Báo cáo Hội nghị KHKT Mỏ toàn quốc lần thứ 23. NXB Công thương, Tr 390-396.

2. Nhữ Thị Kim Dung, Vũ Thị Chinh, Vũ Thị Ánh Tuyết. Nghiên cứu sơ đồ công nghệ kết hợp bàn đãi và tuyển nổi để tuyển tách chì – barit từ quặng barit mỏ Lăng Cao, Tân Yên, Bắc Giang. HNKHCN Mỏ toàn quốc lần thứ XXIV, 8/2014. Tr. 428 – 433.

3. Nhữ Thị Kim Dung, Vũ Thị Chinh. Nghiên cứu công nghệ tuyển thu hồi chì từ quặng barit vùng Bắc Giang. Tuyển tập các báo cáo Hội nghị khoa học lần thứ 21, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 11/2014.

4. Vũ Thị Chinh, Phạm Thanh Hải. Khử lưu huỳnh trong than bằng phương pháp clo khô ở nhiệt độ thấp. Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học công nghệ Tuyển khoáng Toàn quốc lần thứ IV, Hà Nội- 11/2014.

- Conference papers:

 

5. Research directions:

  • Technique and technology in mineral processing
  • Environmental protection in mineral processing factory
6. Remunerations:

 

The Resume