Home The Resume Dr. Bui Manh Tung

 

RESUME

1. Personal data

 • Full name: Bui Manh Tung
 • Year of birth: 1981
 • Department: Underground mining
 • Degree: Doctor of mining engineering
 • Address: 18 Pho Vien, Duc Thang, Bac Tu Liem, Hanoi
 • Mobile: 0942658886
 • Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

2. Education:
Level School Major Year
Engineer Hanoi University of Mining and Geology
Mining 6/2004
Master China University of Mining and Technology
Mining 6/2008
Doctor China University of Mining and Technology Underground mining
6/20143. Achivements:
Engineers 100
Master 6
Tiến sĩ
NCS4. Books and projects
- Các sách, giáo trình, bài giảng đã xuất bản:
1. Đỗ anh Sơn, Vũ Trung Tiến, Bùi Mạnh Tùng, Phạm Đức Hưng, Nguyễn Phi Hùng. Giáo trình Kỹ thuật khai thác lò chợ dài cơ giới hóa đồng bộ hạ trần than nóc. (Dành cho học viên cao học ngành Khai thác mỏ), 2015.
- Các đề tài NCKH đã thực hiện:
 1. Tham gia đề tài : Nghiên cứu công nghệ và đồng bộ thiết bị chống giữ trong lò chợ cơ giới hóa hạ trần với chiều cao khấu đến 4m. Mỏ than Xinglongzhuang, tập đoàn than YanZhou Trung Quốc, 2007;

 2. Tham gia đề tài: nghiên cứu lý thuyết và kỹ thuật về điều khiển vách vỉa rất kiên cố cho mỏ than  DaTong. Tập đoàn than Da Tong- Trung Quốc.2014

- Articles:
 1. Bùi Mạnh Tùng (2010). Phân tích tải trọng công tác của giá khung di động ZH1600/24/16Z tại lò chợ 1B vỉa 5 Tây Vàng Danh. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 31/7*2010. Tr. 93-95;

 2. Bùi Mạnh Tùng (2011). Khả năng khai thác xuống sâu bằng phương pháp hầm lò tại mỏ đồng Sin Quyền. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 34/7*2011. Tr. 65-67;

 3. Bui Manh Tung (2014). Stability of surounding rock in head face of upward fully-mechanized caving face and its control technology; Journal of mining & safety engineering. ISSN 1673-3363. Vol.31 No3. p.406-412;

 4. Bui Manh Tung (2014). Research on Stability of Rock Stability and Support Technology of Gob-Sile Entry in Thick Seam with Parting; Journal of mining & safety engineering. ISSN 1673-3363 (IE);

 5. Bui Manh Tùng Effects of caving mining ratio on the coal and waste rocks gangue flows and the amount of cyclically caved coal in fully mechanized mining of super-thick coal seams; International Journal of Mining Science and Technology  ISSN 2095-2686. Vol.25 No1. P.145-150.

 6. Bùi Mạnh Tùng Nghiên cứu lựa chọn bước hạ trần hợp lý trong lò chợ dài cơ giới hóa. Tạp chí Công nghiệp mỏ, ISSN 0868-7052 số 2 – 2015. Tr59-62.

- Conference papers:
 1. Bùi Mạnh Tùng (2007). Nghiên cứu mô hình số của áp lực lò chợ bậc chân khay trong khai thác các vỉa than dày và mềm yếu với chiều cao khấu lớn. Tuyển tập báo cáo khoa học năm 2007 về Lý luận và kỹ thuật khai thác tiên tiến trong khai thác mỏ Trung Quốc. Nhà xuất bản Đại học Mỏ và Công nghệ Trung Quốc. Từ Châu.TQ. Tr. 100-104;
 2. Bùi Mạnh Tùng (2010). Khả năng cơ giới hóa các mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh. Tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học lần thứ 19. Trường địa học Mỏ - Địa chất. 11/2010. Tr.117-122;

 3. Bùi Mạnh Tùng (2010). Nghiên cứu ảnh hưởng của tính chất phân lớp đá vách đến diện lộ trần của khoảng khấu lưu không trong công nghệ cơ giới hóa đồng bộ tại vỉa 14-2 công ty than Khe Chàm-TKV. Tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học lần thứ 19. Trường địa học Mỏ - Địa chất. 11/2010. Tr.123-125;

 4. Bùi Mạnh Tùng (2012) Organizing production in mechanical longwall at Vang Danh coal mine. Proceedings of the 2nd international  conference on advances in mining and tunneling. Ha Noi , Viet Nam-2012. Pate: 95-99;

 5. Bùi Mạnh Tùng (2014) Nghiên cứu áp lực mỏ bằng mô hình số khi khi khai thác các vỉa than nằm gần bề mặt địa hình. Tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học lần thứ 19. Trường địa học Mỏ - Địa chất. 11/2014. Tr.129;

 6. Bùi Mạnh Tùng (2014) Study on the stress distribution ahead of face when the ratio of cutting height to caving height varies in the extraction of extra-thick seam by Fully Mechanized Top Coal Caving technology. Proceedings of the 3nd international  conference on advances in mining and tunneling. Vung Tau , Viet Nam-2014.

 7. Bùi Mạnh Tùng, Nguyễn Phi Hùng, Nguyễn Văn Thịnh, Nguyễn Quang Trung (2016) Phân tích tính ổn định của gương than, đá vách trong khai thác lò chợ cơ giới hóa hạ trần khâu than theo hướng dốc, từ dưới lên trên. Tuyển tập báo cáo Hội nghị KHKT Mỏ toàn quốc lần thứ XXI.8/2016, Tr226.

 8. Bùi Đình Thanh, Nguyễn Văn Thịnh, Bùi Mạnh Tùng (2016); Đề xuất sơ đồ công nghệ, thiết bị khai thác cơ giới hóa cho điều kiện vỉa dày, dốc thoải vùng Cẩm phả, Quảng Ninh.Tuyển tập báo cáo Hội nghị KHKT Mỏ toàn quốc lần thứ XXI.8/2016, Tr215.

 9. Phạm Ngọc Huynh, Bùi Mạnh Tùng (2016), Bùi Văn Hiển; Tính toán áp lực mỏ với đá vách khó sập đổ; Tuyển tập báo cáo Hội nghị KHKT Mỏ toàn quốc lần thứ XXI.8/2016, Tr241.

 10. Nguyễn Phi Hùng, Bùi Mạnh Tùng, Nguyễn Văn Dũng (2016); Xác định chiều dày lớp than hạ trần khi khai thác vỉa than dày dốc đứng tại vỉa 7, mỏ than Mạo Khê.Tuyển tập báo cáo Hội nghị KHKT Mỏ toàn quốc lần thứ XXI.8/2016, Tr246.

5. Research directions:
 • Technology in underground mining;
 • Underground mining pressure and control;
 • Advanced technology in underground mining
6. Remunerations: Merit of advanced labor

 

The Resume