Home The Resume M.Eng. Phung Tien Thuat

 

RESUME

1. Personal data
 • Full name: Phung Tien Thuat
 • Year of birth: 1986
 • Department: Mineral processing
 • Position: Deputy secretary of Ho Chi Minh Youth union, Faculty of Mining
 • Degree: Master
 • Address: 18 Pho Vien, Duc Thang, Bac Tu Liem, Hanoi
 • Mobile: 0989 923 518 / 0433627828
 • Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
2. Education:
Level Nơi đào tạo Major Year
Engineer Hanoi University of Science and Technology
Metallurgy
2010
Master Hanoi University of Science and Technology Metallurgy 2013
3. Educational achievements:
Engineers: 06
4. Projects:
- Các đề tài NCKH & TKCN đã thực hiện:
 1. Đồ án tốt nghiệp đại học. Nghiên cứu công nghệ chế tạo vật liệu conpozite Cu-TiC, 2010.
 2. Tham gia đề tài cấp cơ sở."Nghiên cứu khả năng liên hợp luyện Chì - Vàng để xử lý tinh quặng vàng asenoprit sau khâu tuyển nổi của mỏ vàng Trà Năng, Lâm Đồng", 2011
 3. Tham gia đề tài cấp cơ sở "Nghiên cứu tuyển than cấp hạt mịn bằng thiết bị tuyển nổi cột". 2012.
 4. Luận văn thạc sĩ khoa học. Nghiên cứu khả năng thu hồi TiO2 trong tinh quặng ilmenite sa khoáng Bình Thuận theo phương pháp Becher, 2013.
 5. Chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở "Nghiên cứu áp dụng phương pháp Becher để thu hồi TiO2 từ tinh quặng ilmenite sa khoáng Bình Thuận", mã số T13-32, 2013.
 6. Tham gia đề tài cấp Bộ. "Nghiên cứu chế tạo thử nghiệm thiết bị tuyển nổi Jameson để tuyển nổi bùn than", mã số B2014-02-17.
 7. Tham gia đề tài cấp cơ sở. "Nghiên cứu chế tạo thiết bị băng tải dốc để tuyển than cám cấp 3-20mm", mã số T14-24,2014
- Articles:
 1. Phùng Tiến Thuật, Trần Trung Tới, Vũ Thị Chinh: Nghiên cứu nâng cao hàm lượng TiO2 trong tinh quặng ilmenite sa khoáng Bình Thuận bằng dung dịch NH4Cl, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, số 6/2013.
 2. Nhu Thi Kim Dung, Nguyen Hoang Son, Vu Thi Chinh, Phung Tien Thuat(2012). Recovery of copper from Ta Phoi - Lao Cai ore samples by floatation. The 2nd International Conference on Advances in Mining and Tunneling. Hanoi, August 23-25, 2012. Publishing House for Science and Technology. P. 230-235.
- Conference papers:
 1. Nguyễn Ngọc Phú, Phùng Tiến Thuật, Phạm Thị Nhung. Công nghệ đập vật liệu theo lớp đa hạt. Hội nghị KH lần thứ 20, Trường ĐH Mỏ - Địa chất.
 2. Phùng Tiến Thuật. Nghiên cứu nâng cao hàm lượng TiO2 trong tinh quặng ilmenite sa khoáng Bình Thuận bằng phương pháp Becher, Hội nghị KH lần thứ 21 Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2014
5. Research directions:
 • Technique and technology in metallurgy
 • Environmental protection in metallurgy
 • Design of metallurgical factory
 

The Resume