Home Lý lịch khoa học NCS. Trần Đình Bão

LÝ LỊCH KHOA HỌC

1. Thông tin cá nhân
2. Quá trình đào tạo:
Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Tốt nghiệp
Đại học Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam Khai thác mỏ 2010
Thạc sĩ Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam Khai thác mỏ 2013
NCS Saint Petersburg Mining University KTLT Từ 2014
3. Thành tích đào tạo:
Kỹ sư: 05
4. Các đề tài NCKH:

1. Tham gia Đề tài: " Nghiên cứu lựa chọn các giải pháp kỹ thuật công nghệ và quản lý nhằm giảm tổn thất tài nguyên và ô nhiễm môi trường do hoạt động khai thác một số khoáng sản trọng điểm trên địa bàn tỉnh Cao Bằng" Chủ trì: TS. Nguyễn Phụ Vụ, 2012.

2. Tham gia Đề tài: " Nghiên cứu áp dụng thông số khai thác phù hợp với đồng bộ thiết bị mỏ Đông Đá Mài nhằm nâng cao hiệu quả khai thác cho mỏ" Chủ trì: TS. Lê Văn Quyển, 2013.
5. Bài báo trong tạp chí và HNKH:
- Các bài báo trong tạp chí:

1. Trần Đình Bão (2013). Xây dựng thuật toán xác định vùng ảnh hưởng của việc đổ thải trên các mỏ than lộ thiên ở Việt Nam. Tạp chí công nghiệp Mỏ, số 4/2013, Tr. 45-48, Hà Nội.

2. Trần Đình Bão, Vũ Đình Trọng, Nguyễn Phụ Vụ (2015). Đánh giá hàm lượng quặng đồng trong khoáng sàng đồng Sin Quyền bằng phương pháp Ordinary Kriging. Tạp chí Công nghiệp Mỏ, số 4. Hội Khoa học và Công nghệ mỏ Việt Nam. Tr. 44-48.

3. Trần Đình Bão, Fomin S.I., Vũ Đình Trọng, Nguyễn Đình An (2017). Phân tích mức độ ảnh hưởng của một số thông số đến tốc độ xuống sâu của mỏ lộ thiên để xác định sản lượng hợp lý. Tạp chí Công nghiệp Mỏ, số 3-2017. Hội Khoa học và Công nghệ mỏ Việt Nam. Tr. 37-42.

4. Trần Đình Bão, Fomin S.I., Nguyễn Đình An, Vũ Đình Trọng (2017). Phân tích độ nhạy của các thông số mỏ đến sản lượng mỏ trong giai đoạn thiết kế. Tạp chí Công nghiệp Mỏ, số 3-2017. Hội Khoa học và Công nghệ mỏ Việt Nam. Tr. 15-18.

5. Kholodnhiakov G.A., Vũ Đức Tuân, Trần Đình Bão, Đỗ Ngọc Hoàn (2017). Sơ đồ công nghệ tối ưu hóa tổn thất và làm nghèo tại các mỏ than vùng Quảng Ninh. Tạp chí Công nghiệp Mỏ, số 3-2017. Hội Khoa học và Công nghệ mỏ Việt Nam. Tr. 7-12.

- Các bài báo trong HNKH:

1. Nguyễn Anh Tuấn, Phạm Văn Việt, Trần Đình Bão (2011). Tối ưu một số thông số công nghệ khai thác đá khối bằng máy cưa cáp. Hội nghị khoa học kỹ thuật mỏ toàn quốc, 2011, Tr. 271-280, Nha Trang.


2. Trần Đình Bão, Nguyễn Phụ Vụ, Phạm Xuân Thường (2012). Hoàn thiện các thông số của hệ thống khai thác khấu theo lớp dốc đứng chuyển tải bằng năng lượng chất nổ. Báo cáo Hội nghị khoa học lần thứ 20, Trường ĐH Mỏ - Địa chất, Hà Nội - Việt Nam. Tr. 147.


3. Nhữ Văn Bách, Nguyễn Đình An, Lê Quí Thảo, Trần Đình Bão (2012). Hoàn thiện công nghệ khoan lỗ khoan đường kính lớn áp dụng cho các mỏ khai thác đá lộ thiên ở Việt Nam. Báo cáo Hội nghị khoa học lần thứ 20, Trường ĐH Mỏ - Địa chất, Hà Nội - Việt Nam. Tr. 141.


4. Lê Thị Thu Hoa, Nguyễn Hoàng, Trần Quang Hiếu, Trần  Đình Bão, Lê Thị Minh Hạnh (2012). Nghiên cứu xây dựng các sơ đồ xúc bằng máy xúc thủy lực gàu ngược đảm bảo khả năng chọn lọc cao khi khai thác các vỉa than mỏng có cấu trúc phức tạp vùng Quảng Ninh. Hội nghị khoa học kỹ thuật mỏ toàn quốc lần thứ 23, Hội KH&CN Mỏ Việt Nam, Tr. 223-228.


5. Nguyen Dinh An , Nhu Van Bach, Nguyen Van Sang, Tran Khac Hung, Tran Dinh Bao (2012). Determination of reasonable powder factor for Vietnam limestone quarries. The 2nd International Conference on Advances in Mining and Tunneling. Hanoi, August 23-25, 2012. Publishing House for Science and Technology. P. 350-352 (ISBN 978-604-913-081-6).


6. Le Qui Thao, Nguyen Hoang, Pham Van Viet, Tran Dinh Bao (2013). AN OVERVIEW OF TITANIUM PLACER IN MIDDLE OF VIETNAM, ASEAN++2013: Moving Forward (The 11th International Conference on Earth Resources Technology, The 8th International Conference on Mining, Materials and Petroleum Engineering), November 11-13, Chiangmai, Thailand.


7. Trần Đình Bão, Nguyễn Đình An, Vũ Đình Trọng (2014). Xác định kích thước đai bảo vệ của hệ thống khai thác khấu theo lớp dốc đứng chuyển tải bằng năng lượng chất nổ bằng phương pháp xác suất điểm rơi. Tuyển tập báo cáo Hội nghị KHKT mỏ toàn quốc lần thứ 24. Hội Khoa học và công nghệ mỏ Việt Nam. Hà Nội - Việt Nam. Tr. 210-216.

8. Pham Van Hoa, Nguyen Sy Hiep, Le Van Quyen, Tran Dinh Bao, Le Qui Thao (2014). Prediction and minimisation of vibrations on structures during production blast in a surface coal mine-a case study. The 3rd International Conference on Advances in Mining and Tunneling, Vung Tau, 21-22 October 2014, Publishing House for Science and Technology P. 98-102 (ISBN:978-604-913-248-3).

9. Nguyen Dinh An, Tran Quang Hieu, Do Ngoc Hoan, Tran Dinh Bao, Belin Vladimir Apnoldovich (2014), Analayzing and evaluating the research result of experimental blast at Nui Beo surface coal mine to reduce ground vibration and air blast near residential area. The 3rd International Conference on Advances in Mining and Tunneling, Vung Tau, 21-22 October 2014, Publishing House for Science and Technology P. 79-82 (ISBN:978-604-913-248-3).

5. Hướng nghiên cứu chính:
  • Kỹ thuật và công nghệ khai thác mỏ lộ thiên
  • Tin học ứng dụng mỏ lộ thiên
  • Bảo vệ môi trường khai thác mỏ lộ thiên
6. Khen thưởng:
 

Lý lịch khoa học