Home The Resume Dr. Pham Đuc Hung
There are no translations available.

 

RESUME
1. Personal data
  • Full name: Pham Duc Hung
  • Year of birth: 1981
  • Department: Underground mining
  • Position: 
  • Degree: Doctor
  • Address: 18 Pho Vien, Duc Thang, Bac Tu Liem, Hanoi
  • Mobile: 024.38388821
  • Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
2. Education:
Level School Major Year
Engineer Hanoi University of Mining and Geology
Mining 2004
Master China University of Mining and Technology
Mining 2010
Doctor China University of Mining and Technology
Underground Mining
2013
3. Achievements:
Engineers 100
Masters 3
Doctor 0

4. Books and projects:
- Các sách, giáo trình, bài giảng đã xuất bản:
1. Bài giảng "Công nghệ khai thác cơ giới hóa đồng bộ hạ trần thu hồi than nóc" Phạm Đức Hưng, Trường Đại học Mỏ - Địa Chất.
- Các đề tài NCKH đã thực hiện:

- Articles:

1. Phạm Đức Hưng, Lê Như Hùng. Khai thác than dưới vật thể kiến trúc đường sắt, song suối, ao hồ. Hội nghị khoa học mỏ toàn quốc năm 2006.

2. Phạm Đức Hưng, Lê Như Hùng .Thiết bị dập bụi và tính năng của thiết bị dập bụi. Thông tin khoa học công nghệ mỏ năm 2007.

3. Pham Duc Hung, Zhaojie. 低透气性煤层瓦斯综合治理技实践Comprechensive Gas Control Technology fot Coal Seam Low Permeability. China Journal of Mining safety and environmental protection 2013.02.

4. Pham Duc Hung, Wangfangtian. 浅埋煤层方式采空区下近距离煤层长壁开采覆岩运动规律及控制- Overlying Strata Movement Laws and Ground Control of the Longwall Face Mining in a Shallow Depth Seam in Proximity beneath a Room Mining Goaf. China Journal of Mining safety and environmental protection 2012.02.

5. Phạm Đức Hưng, Trần Văn Thanh. Ứng dụng phần mềm UDEC - 2D mô phỏng trạng thái biến đổi của đá vách ở lò chợ dài. Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học lần thứ 21, Đại học Mỏ - Địa chất, 2014.

6. Phạm Đức Hưng, Trần Văn Thanh, Ngô Thái Vinh. Phân tích khả năng làm việc và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác của các thiết bị đồng bộ lò chợ cơ giới hóa vỉa 6 mỏ than Nam Mẫu. Tạp chí công nghiệp mỏ, 2015.

7. Phạm Đức Hưng, Nguyễn Văn Quang. Nghiên cứu đề xuất giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả khai thác cho lò chợ cơ giới hóa vỉa 11 mỏ than Hà Lầm. Báo cáo Hội nghị khoa học kỹ thuật mỏ toàn quốc lần thứ XXV, 2015.

8. Phạm Đức Hưng, Nguyễn Văn Quang. Application of UDEC - 2D software for simulation of the behaviour of the rock strata above a long wall coal mining. International Conference on Advances in Mining and Tunneling (ICAMT), 2016.

9. Phạm Đức Hưng, Đỗ Anh Sơn, Nguyễn Văn Quang. Phân tích các yếu tố kỹ thuật ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác lò chợ cơ giới hóa hạ trần thu hồi than nóc. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ-Địa chất Số 57, 2016

5. Research directions:
  • Technology in underground mining
  • Underground mining pressure
 

The Resume