Home The Resume Dr. Vu Trung Tien
There are no translations available.

 

RESUME
1. Personal data
  • Full name: Vu Trung Tien
  • Year of birth: 1980
  • Department: Underground mining
  • Position: Deputy Dean
  • Degree: Doctor of mining engineering
  • Address: 18 Pho Vien, Duc Thang, Bac Tu Liem, Hanoi
  • Telephone: 024.38388821
  • Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
2. Education:
Level School Major Year
Undergraduate Hanoi University of Mining and Geology
Mining 2002
Master Hanoi University of Mining and Geology Mining 2007
Doctor China university of mining and technology Underground Mining
2013
3. Achievements:
Engineers 20
Masters 0
Doctor 0
4. Books and projects:

- Các đề tài NCKH đã thực hiện:

1. Chủ trì đề tài cấp trường “Nghiên cứu công tác tổ chức khấu than bằng máy liên hợp trong lò chợ dài ở mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh”, 2007

Articles:

1. Đánh giá công tác áp dụng thử nghiệm lò chợ cơ giới hóa đồng bộ tại công ty than Khe Chàm, tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học lần thứ 17 năm 2006, Đại học Mỏ- Địa chất.

2. Giá mỏ - một bài toán kinh tế môi trường, hội nghị khoa và công nghệ mỏ Việt Nam, năm 2007.

3. Tổ chức sản xuất hợp lý trong lò chợ khấu than bằng máy liên hợp, tạp chí khoa học Mỏ-Địa chất, số 23 tháng 7 năm 2008

4. Applied research of mining technology by plough-scraper to the conditions of Ha coal seam of Mongduong mine from -100¸ +160 level, international conference on advances in mining and tunneling, Hanoi, Vietnam

5. Numerical simulation of overlying hard strata rupture in a coal face, China journal of Mining and Safety engineering, 2013

5. Research directions:
  • Technology in Underground mining, Underground mining pressure
 

The Resume