Home The Resume Dr. Đao Van Chi

 

RESUME
1. Personal data
 • Full name: Đao Van Chi
 • Year of birth: 1981
 • Department: Underground mining
 • Position: Lecturer
 • Degree: Doctor
 • Address: 18 Pho Vien, Duc Thang, Bac Tu Liem, Hanoi
 • Mobilei: 0981.560.888
 • Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
2. Education:
Level School Major Year
Engineer Hanoi University of Mining and Geology Mining
2005
Master China University of Mining and Geology
Safety in underground mining
2010
Doctor China University of Mining and Geology
Safety in underground mining 2013
3. Achievements:
Engineers 60
Master 02

4. Projects:

Chủ trì và tham gia trên 100 Đề tài và công trình kiểm định mạng gió các mỏ than hầm lò, Thẩm định và lập các Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ (kim loại, phi kim loại, than đá, và các loại khoáng sản khác…), Báo cáo quan trắc môi trường, Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Phương án cải tạo phục hồi môi trường trong khai thác mỏ (2005 – nay).

5. Articles:

1. Lê Như Hùng, Đào Văn Chi, Nguyễn Phi Hùng (2008), Mức độ nguy hại và biện pháp xử lý chất thải rắn của các mỏ khai thác than vùng Quảng Ninh, Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất.

2. Lê Như Hùng, Nguyễn Văn Thịnh, Đào Văn Chi, Lê Tiến Dũng, Đặng Quang Hưng, Nguyễn Hồng Cường (2008), Xác định chiều sâu khai thác an toàn khi khai thác mỏ than Bình Minh (Đồng bằng Sông Hồng) bằng phương pháp hầm lò, Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất.

3. Trần Xuân Hà, Nguyễn Cao Khải, Đào Văn Chi (2009), Về tiềm năng tiết kiệm điện trong công tác thông gió, thoát nước ở các mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh, Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất.

4. Đào Văn Chi, Lê Tiến Dũng, Đặng Quang Hưng (2011), Ứng dụng “Bọt tam tương” trong phòng cháy, chữa cháy mỏ, Tạp chí Công nghiệp mỏ số 5, Tr 29-31.

5. 涛,怀,李 (2012), 新集二矿突出预测敏感性指标及其临界值确定, 煤矿安全期刊。页 163-167.

6. 李健威1,鲁义2陶文枝 (2013), 保德煤矿矿井水害防治技术浅析, 能源技术与管理期刊, 52-54.

7. 丁仰卫1,鲁义2,于顺才1陶文枝 (2013), 鹿洼煤矿四采区煤层瓦斯赋存规律分析, 能源技术与管理期刊, 页 40-42.

8. Trần Xuân Hà, Đặng Vũ Chí, Đào Văn Chi (2014), Nâng cao độ tin cậy trong tính toán mạng gió và giải pháp đảm bảo thông gió cho mỏ than Khe Chàm I, III, Báo cáo tổng kết Hội nghị Khoa học kỹ thuật mỏ toàn quốc lần XXIV – Vũng Tầu, Tr 489-493.

9. Đào Văn Chi (2014), Phân tích một số đặc trưng cơ bản và những ảnh hưởng đến môi trường của những khu vực cháy mỏ, Tạp chí Công nghiệp mỏ số 3, Tr 49-51.

10. Đào Văn Chi, Hoàng Văn Nghị (2014), Những yếu tố ảnh hưởng đến cháy mỏ và khó khăn trong công tác phòng chống, Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, Tr 88-91.

11. Đào Văn Chi, Đặng Vũ Chí, Nguyễn Hồng Cường, Nguyễn Văn Quang, (2014), Một số tồn tại và những giải pháp khắc phục trong quá trình sử dụng cửa gió tự động ở mỏ than Khe Chàm, Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học lần thứ 21, Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội, Tr 3-6.

12. Đào Văn Chi, Trần Xuân Hà (2014), Quy luật phân bố "Ba khu vực" cháy mỏ ở khoảng đã khai thác và phương pháp xác định, Tạp chí Công nghiệp mỏ số 6, Tr 32-35.

13. 杨韶波,DAO VAN CHI (2015), 慈林山煤矿火灾危险性分析及监测 , 能源技术与管理期刊, 83-84 108.

14. Đào Văn Chi, Nguyễn Văn Thịnh, Nguyễn Trọng Phúc (2015), Giải pháp tháo khí CH4 tại lò dọc vỉa mức +270 bằng thiết bị Ekizoster tại mỏ than Hoành Bồ, Tạp chí Công nghiệp mỏ số 5, Tr 86-89.

15. Đào Văn Chi, Đặng Phương Thảo (2016), Giải pháp phục hồi môi trường cho Dự án khai thác mỏ Kẽm – Chì Chợ Điền – Công ty TNHH MTV Kim loại mầu Bắc Kạn, Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất số 52.

16. Trần Xuân Hà, Đào Văn Chi (2016), Khả năng sử dụng công nghệ mới trong phá vỡ đất đá và khoáng sản rắn ở Việt Nam, Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học kỹ thuật mỏ Toàn Quốc lần thứ 25 – Cửa Lò, Tr 169-172. (ISBN 978-604-931-045-4).

17. Trần Xuân Hà, Đào Văn Chi, Hoàng Văn Nghị (2016), Vấn đề cháy than ở các mỏ hầm lò vùng Quảng Ninh – nguyên nhân và giải pháp xử lý, Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học kỹ thuật mỏ Toàn Quốc lần thứ 25 – Cửa Lò, Tr 439-443. (ISBN 978-604-931-045-4).

18. Dao Van Chi*, Le Tien Dung, Nguyen Cao Khai, Study on application of geographic information system (GIS) for management of minerals exploration and extraction, The Proceedings of the ESASGD 2016 (Session: Advances in Mining and Tunneling - ICAMT2016). Hanoi, November 14, 2016, P. 189-197 (ISBN: 987-604-76-1171-3), Pages 96-98.

19. Leilin Zhang, Biming Shi, Botao Qin, Qing Wu & Van Chi Dao, (2017), Characteristics of Foamed Gel for Coal Spontaneous Combustion Prevention and Control, Combustion Science and Technology, ISSN: 0010-2202, VOL. 189, NO. 6, 980–990 (SCI).

7. Books and lecture notes:

1. PGS. TS. Trần Xuân Hà, TS. Đào Văn Chi, CẤP CỨU MỎ, Nhà Xuất bản Công thương, Hà Nội - 2016. ISBN: 978-604-931-239-7.

8. Research directions:

 • Ventilation technique in underground mining and tuneling
 • Technique in prevention of methane gas and fire in underground coal mines
 • Environmental impact assessment in underground mining
 • Safety and health in underground mining
 

The Resume