Home The Resume M.Eng. Pham Thanh Hai

 

RESUME

1. Personal data
  • Full name: Pham Thanh Hai
  • Year of birth: 1986
  • Department: Mineral processing
  • Degree: Master
  • Address: 18 Pho Vien, Duc Thang, Bac Tu Liem, Hanoi
  • Mobile: 0986 204158 / 04.37550581
  • Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
2. Education:
Level School Chuyên môn Tốt nghiệp
Engineer Hanoi University of Mining and Geology
Mineral processing
2009
Master Hanoi University of Mining and Geology
Mineral processing
2011
3. Educational achievements:
Engineers: 06
4. Projects:
- Các đề tài NCKH & TKCN đã thực hiện:

1. Chủ nhiệm đề tài NCKH cấp cơ sở: Nghiên cứu tuyển than cấp hạt mịn bằng thiết bị tuyển nổi cột. 2012.

2. Luận văn Thạc sỹ kỹ thuật: Nghiên cứu đánh giá hiệu quả tuyển than của máy lắng lưới chuyển động thuộc dây chuyền tuyển than chất lượng thấp - Công ty Cổ phần Than Hà Tu – TKV. 2009.

- Papers:

1.Nguyễn Ngọc Phú, Phạm Thanh Hải. Ứng dụng sàng trong sơ đồ nghiền vòng kín. Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 36, 10/2011. Tr 39 - 43

2.Nguyễn Ngọc Phú, Phạm Thanh Hải. Ứng dụng sàng trong sơ đồ nghiền vòng kín. Tạp chí công nghiệp Mỏ, số 2, 4/2012. Tr 44 - 48

3.Nhữ Thị Kim Dung, Phạm Hữu Giang, Phạm Thanh Hải. Nghiên cứu tốc độ chuyển động của hạt khoáng theo phương thẳng đứng trong máy lắng lưới chuyển động. Tạp chí công nghiệp Mỏ, số 3/2012. Hội KHCN Mỏ. Tr 36 – 38

4.Phạm Thanh Hải. Nghiên cứu tuyển than cám bùn mỏ Hà Tu bằng thiết bị tuyển nổi cột. Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 40, 10/2012. Tr 44 - 48

- Conference papers:
1. Nhữ Thị Kim Dung, Phạm Thanh Hải. Nghiên cứu tốc độ chuyển động của hạt khoáng trong máy lắng lưới chuyển động. Tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học lần thứ 19 – Trường đại học Mỏ - Địa chất. Tr 147 - 153
2. Phạm Hữu Giang, Hoàng Hữu Đường, Phạm Thanh Hải. Nghiên cứu tuyển cát đỏ Hàm Thuận Nam – Bình Thuận. Hội nghị khoa học kỹ thuật Mỏ toàn quốc lần thứ 22. Tr 426 – 431
3. Phạm Thanh Hải và những người khác. Thiết bị tuyển nổi cột và một số nghiên cứu sơ bộ trong tuyển than. Tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học lần thứ 20 – Trường đại học Mỏ - Địa chất. Tr 150 - 151
4. Vũ Thị Chinh, Phạm Thanh Hải. Khử lưu huỳnh trong than bằng phương pháp clo khô ở nhiệt độ thấp. Tuyển tập báo cáo hội nghị KHCN Tuyển Khoáng toàn quốc lần thứ 4 – Hội Tuyển Khoáng Việt Nam. 11/2014. Tr 385 - 389
5. Phạm Hữu Giang, Nhữ Thị Kim Dung, Phạm Thanh Hải. Kết quả nghiên cứu cải tiến máy lắng lưới chuyển động xây dựng phân xưởng tuyển để tuyển than chất lượng thấp vùng Quảng Ninh. Tuyển tập báo cáo hội nghị KHCN Tuyển Khoáng toàn quốc lần thứ 4 – Hội Tuyển Khoáng Việt Nam. 11/2014. Tr 529 - 538

5. Research directions:
  • Technique and technology in mineral processing
  • Environmental protection in mineral processing factory
 

The Resume