Home The Resume M. Eng. Hoang Huu Duong

 

RESUME

1. Personal data
  • Full name: Hoang Huu Đuong
  • Year of birth: 1983
  • Department: Mineral processing
  • Degree: Master of mineral processing
  • Address: 18 Pho Vien, Duc Thang, Bac Tu Liem, Hanoi
  • Mobile: 0912 683776 / 04.37550581
  • Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
2. Education:
Level School Major Year
Engieer Hanoi University of Mining and Geology
Mineral processing
2006
Master Hanoi University of Mining and Geology Mineral processing
2010
3. Educational Achievements:
Engineers: 15
4. Projects:
- Projects:

1. University project: Nghiên cứu tuyển than chất lượng thấp mỏ Núi Béo bằng máy lắng lưới chuyển động, 2010.

2. Luận văn Thạc sỹ kỹ thuật: Lập dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng xưởng tuyển than chất lượng thấp mỏ Núi Béo năng suất 300000 tấn/năm, 2010.

- Articles:

1. Phạm Hữu Giang, Nhữ Thị Kim Dung, Ninh Thị Mai, Hoàng Hữu Đường (2009). Nghiên cứu tuyển than độ tro cao thuộc mỏ Hà Tu và Núi Béo trên máy lắng lưới chuyển động bán công nghiệp. Tạp chí Công nghiệp Mỏ số 4. Tr 39-43.

2. Phạm Hữu Giang, Nhữ Thị Kim Dung, Hoàng Hữu Đường (2009). Nghiên cứu tuyển than Hà Tu, Núi Béo độ tro cao trên máy lắng lưới chuyển động cong. Tạp chí Than – Khoáng sản Việt Nam, đặc san KHCN. Tr.107.

- Conference papers:

1. Phạm Hữu Giang, Hoàng Hữu Đường (2009). Nghiên cứu tuyển than độ tro cao thuộc mỏ Hà Tu và Núi Béo trên máy lắng lưới chuyển động bán công nghiệp. Hội nghị Khoa học kỹ thuật mỏ toàn quốc lần thứ XX. Tr 219-225.

2. Hoàng Hữu Đường, Phạm Hữu Giang, Nhữ Thị Kim Dung (2010). Nghiên cứu tuyển than chất lượng thấp mỏ Núi Béo trên máy lắng lưới chuyển động bán công nghiệp. Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học lần thứ 19, Trường đại học Mỏ - Địa chất. Tr. 154.

5. Research directions:
  • Technique and technology in mineral processing
  • Environmental protection in mineral processing factory
  • Design of mineral processing factory.
 

The Resume