Home The Resume Assoc.Prof. Dr. Dang Vu Chi
There are no translations available.

 

RESUME

1. Personal data
  • Full name: Dang Vu Chi
  • Year of birth: 1957
  • Occupation: Assoc. Professor at Department of Underground Mining
  • Address: 18 Pho Vien, Duc Thang, Bac Tu Liem, Hanoi
  • Telephone: 024.38691603
  • Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
2. Education:
Level School Major Year
Undergraduate Donetsk national technical university (Ukraine)

Underground

Mining

1982
PhD Donetsk national technical university (Ukraine)

Underground

Mining

1999

3. Achievements:
Engineers: 250
Masters 18
Doctors
05
4. Science and research:
- Books, lecture notes

Participating in writing the handbook: "Handbook of mining technologies and machines". Science and Technical Publishing house, Hanoi 2008.

- Projects

-Ministry project B2009-02-63: "Research on improving the ventilation system when mining deeper in Uong Bi underground coal mine - Mao Khe to increase the quantity of coal", Ministry of Education and Training, 2009

-Joined some technological transfer projects

- Articles:

1. Sapiskiy K.F., Solovjov G.I, Dang Vu Chi, 1997. Ngành công nghiệp than Việt Nam. Tạp chí Học viện mỏ Donetsk № 1(5)- Ukraine. Tr. 25-27.

2. Sapiskiy K.F., Solovjov G.I, Dang Vu Chi, 1997. Hiện trạng và triển vọng phát triển ngành khai thác than Việt Nam. Tạp chí Than Ukraine № 12. Tr. 49-50.

3. Sapiskiy K.F., Dang Vu Chi, 1998. Phương pháp lựa chọn sơ đồ công nghệ hợp lý để khai thác các khoáng sàng than vùng Quảng Ninh (Việt Nam). Tạp chí Học viện mỏ Donetsk № 1(5) Ukraine. Tr. 9-13.

4. Dang Vu Chi, 1998. Những đặc thù địa chất- công nghệ mỏ trong khai thác bể than Quảng Ninh (Việt Nam). Hội nghị Khoa học Mỏ Quốc tế lần thứ VIII. Glivise-Ustrone (Ba Lan). Tr.21-26.

5. Dang Vu Chi, 1998. Kết quả nghiên cứu các thông số chủ yếu của sơ đồ công nghệ khai thác hầm lò đối với khoáng sàng than Quảng Ninh (Việt Nam). Hội nghị Khoa học lần thứ IV Trường Mỏ Donestk  (Ukraine). Tr.81-85.

6. Trần Xuân Hà, Nguyễn Văn Sung, Đặng Vũ Chí, Phạm Thanh Hải và Nguyễn Cao Khải, 2004. Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống thông gió Công ty than Mông Dương. Hội nghị Khoa học lần thứ 16 Trường Đại học Mỏ- Địa chất, Hà nội. Tr.15-18.

7. Đặng Vũ Chí, 2006. Phương pháp giải tích với bài toán thông gió khi đào đường lò. Hội nghị Khoa học lần thứ 17 Trường Đại học Mỏ- Địa chất, Hà nội. Tr.31-35.

8. Trần Xuân Hà, Nguyễn Văn Sung, Đặng Vũ Chí, Phạm Thanh Hải và Nguyễn Cao Khải, 2006. Nghiên cứu chống bụi bằng bua nước và túi nước treo khi nổ mìn ở đường lò chuẩn bị. Tạp chí Công nghiệp mỏ số 6/2006. Tr.15-17.

9. Trần Xuân Hà, Nguyễn Văn Sung, Đặng Vũ Chí, Phạm Thanh Hải và Nguyễn Cao Khải, 2006. Nghiên cứu chống bụi bằng bua nước và túi nước treo khi nổ mìn ở đường lò chuẩn bị. Hội nghị Khoa học lần thứ 17 Trường Đại học Mỏ- Địa chất, Hà nội. Tr.17-21.

10. Đặng Vũ Chí, 2009. Về vấn đề khoảng cách giữa các quạt nối tiếp để thông gió khi đào các đường lò. Tạp chí Công nghiệp mỏ, 3/2009. Tr.21- 22.

11. Đặng Vũ Chí, 2009. Các chỉ tiêu tổng hợp để đánh giá hệ thống thông gió chung của mỏ hầm lò. Tạp chí KHCN Đại học Mỏ- Địa chất No.27, 7/2009. Tr.65- 69.

12. Đặng Vũ Chí, 2010. Đánh giá mức độ ổn định của mạng gió ở mỏ than hầm lò Quảng Ninh, 2010. Tạp chí KHCN Đại học Mỏ- Địa chất No.29, 1/2010. Tr.60- 63.

13. Đặng Vũ Chí, 2010. Về tiêu chuẩn điều kiện vi khí hậu trong các mỏ than hầm lò Việt Nam. Tạp chí KHCN Đại học Mỏ- Địa chất.

14. Đặng Vũ Chí, Hoàng Văn Nghị, 2010. Về vấn đề liên quan đến cách phân hạng mỏ hầm lò theo khí nổ. Thông tin KHCN Mỏ số 10/2010, Viện KHCN Mỏ- Hà nội. Tr.24- 25.

15. Đặng Vũ Chí, 2010. Giải pháp tăng cường hiệu quả sử dụng trạm quạt gió chính phục vụ thông gió mỏ. Tạp chí KHCN Đại học Mỏ- Địa chất- Hà nội. 4/2010.

16. Đặng Vũ Chí, Phạm Thanh Hải, Nguyễn Trọng Hòa và Lê Ngọc Đồng, 2010. Cơ sở đánh giá tình hình thông gió và định hướng tăng cường thông gió cho các mỏ khai thác than hầm lò Quảng Ninh. Hội nghị Khoa học lần thứ 19 Trường Đại học Mỏ- Địa chất, Hà nội.

5. Main research directions:
  • Ventilation in underground mining and tunneling
  • Safety and health in mining
  • Environmental protection in underground mines
6. Remunerations:

-Merit of Excellent student of Ministry of Education, Soviet Union

- Commemorative medal on the educational process, Ministry of Education and Training, Vietnam.

 

The Resume