Home Nghiên cứu khoa học Thông báo NCKH SV - 2010

Thông báo NCKH SV - 2010

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ- ĐỊA CHẤT

KHOA MỎ

----------

Số:05/KM

(V/v NCKH sinh viên 2011)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------------------

 

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2010


Kính gửi các Bộ môn trong Khoa Mỏ

Triển khai công văn số 148/ MĐC – KHCN, ngày 29 tháng 9 năm 2010.Thực hiện “ Quy chế Nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất” ban hành theo Quyết định số 77/2000/QĐ. MĐC – KHCN, ngày 27/9/2000;

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường, Khoa Mỏ thông báo tới các Bộ môn và sinh viên trong toàn Khoa một số nội dung sau:

1. Sinh viên 3 năm cuối (k51, K52, k53) có kết quả học tập trong năm học 2009 – 2010 đạt mức khá, giỏi, được đăng ký thực hiện đề tài NCKH theo cá nhân hoặc từng nhóm (không quá 4 sinh viên/đề tài). Nội dung ngiên cứu của đề tài không phải là nội dung của đồ án tốt nghiệp. Nhà Trường khuyến khích các đề tài của tập thể tác giả là nhóm sinh viên chuyên ngành. Mỗi giáo viên được hướng dẫn tối đa 03 đề tài. Số lượng đề tài có hỗ trợ kinh phí (theo quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà trường) phân bổ cho Khoa Mỏ là 35 đề tài. Ban chủ nhiệm Khoa Mỏ phân bổ cho các Bộ môn theo chỉ tiêu như sau:

- Bộ môn: Khai thác Hầm lò: 14 đề tài (K51: 4, K52: 6, K53: 4);

- Bộ môn: Khai thác Lộ thiên: 14 đề tài (K51: 4, K52: 6, K53: 4);

- Bộ môn:Tuyển khoáng: 7 đề tài (K51: 2, K52: 3, K53: 2).

2. Thời gian và kế hoạch thực hiện:

- Từ 03/ 10/ 2010 đến 23/ 10/ 2010 các Bộ môn chuyên môn thông báo và chọn sinh viên làm NCKH, duyệt đề cương của đề tài, lựa chọn tên đề tài và giao trách nhiệm hướng dẫn cho cán bộ giảng dạy.

- Từ từ 23/ 10/ 2010 đến 28/ 10/ 2010 các Bộ môn nộp đăng ký đề tài NCKH sinh viên (gồm bản đăng ký đề tài, danh mục đề tài được đánh máy theo mẫu, kèm theo đĩa mềm) cho VPK Mỏ (cô Mai), để Khoa tập hợp nộp cho phòng KHCN.

- Từ 16/ 11/ 2010 đến 30/ 12/ 2010, Phòng KHCN lập kế hoạch và giải quyết tạm ứng kinh phí thực hiện đề tài.

- Chậm nhất là ngày 20/ 4/ 2011, các đơn vị tổ chức nghiệm thu, bình chọn, đánh giá kết quả theo các chuyên ngành (thực hiện theo quy chế).

- Tháng 5/ 2011, tổ chức Hội nghị Khoa học sinh viên lần thứ 24.

Ban chủ nhiệm Khoa Mỏ đề nghị các Bộ môn triển khai thực hiện ngay sau khi nhận được thông báo này. Trong quá trình thực hiện nếu có điều gì chưa rõ, xin liên hệ với phòng KHCN để được giải đáp.

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu VPK

BCN Khoa Mỏ

Trưởng Khoa


PGS.TS. Bùi Xuân Nam

 

Cập nhật ( Chủ nhật, 17 Tháng 10 2010 09:40 )