Home Công tác đào tạo Niên giám phục vụ đào tạo hệ thống tín chỉ

Niên giám phục vụ đào tạo hệ thống tín chỉ

Kính gửi: - BCN các Khoa và Bộ môn chuyên ngành

- Sinh viên đại học khóa 54 trong toàn trường

Hiện nay nhà trường đã hoàn thành việc biên soạn và in ấn cuốn Niên giám phục vụ cho đào tạo hệ thống tín chỉ. Cuốn Niên giám sẽ giúp sinh viên học theo hệ thống tín chỉ hoàn thành toàn bộ chương trình đào tạo trong suốt thời gian học tập tại trường. Do vậy mỗi sinh viên cần phải có một cuốn niên giám.

Đề nghị BCN các khoa và bộ môn chuyên ngành, giáo vụ khoa và quản sinh các khoa truyền đạt tinh thần của thông báo này tới từng sinh viên thuộc đơn vị mình quản lí. Lập danh sách sinh viên mua cuốn niên giám (Giá chi phí in: 60.000 đ/cuốn). Phòng Đại học và SĐH thu tiền và giao tài liệu Niên giám theo danh sách lớp bắt đầu từ ngày 10/4/2010. Sau khi sinh viên nhận được cuốn niên giám, Cố vấn học tập và Thư ký các khoa triển khai việc đăng ký học phần cho sinh viên thuộc đơn vị mình quản lí.

 

Trưởng phòng ĐH&SĐH

PGS. TS Lê Trọng Thắng

 

Cập nhật ( Thứ năm, 01 Tháng 4 2010 22:07 )