Home Nghiên cứu khoa học Thông báo NCKH Sinh viên 2010

Thông báo NCKH Sinh viên 2010

THÔNG BÁO

              Kính gửi:  Các lớp sinh viên K50, K51, K52 thuộc Khoa Mỏ

            Trên cơ sở yêu cầu trong Thông báo số 168/TB.MĐC-KHCN ngày 03 tháng 9 năm 2009 của Hiệu trưởng về nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2010, Ban chủ nhiệm Khoa Mỏ đề nghị các Bộ môn và các lớp sinh viên các khoá 50, 51, 52 trong Khoa Mỏ thực hiện một số nội dung sau:

1. Các sinh viên có học lực khá, giỏi (năm học 2008-2009) thuộc các khoá 50, 51,52 trong Khoa Mỏ tiến hành đăng ký các đề tài nghiên cứu tham gia Hội nghị Khoa học sinh viên năm 2010 theo cá nhân hoặc từng nhóm không quá 04 sinh viên/đề tài.

TT

Bộ môn hướng dẫn NCKH

Số đề tài tối đa được đăng ký

1

Khai thác Hầm lò

 12

2

Khai thác Lộ thiên

 12

3

Xây dựng công trình ngầm & Mỏ

 12

4

Tuyển khoáng

07

5

Sức bền vật liệu

 05

 2. Sinh viên đăng ký lĩnh vực nghiên cứu trực tiếp với các Bộ môn trong Khoa trước ngày 11 tháng 9 năm 2009.

Nơi gửi:

-Như trên

-Lưu VPK

TM. BCN Khoa Mỏ

Phó Trưởng Khoa

 

 

TS. Đặng Vũ Chí

 

 

 

 

Cập nhật ( Thứ tư, 09 Tháng 9 2009 17:20 )