Home

Thông báo thi tuyển viên chức năm 2009

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊACHẤT

KHOA MỎ


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2009

Căn cứ công văn số 347/MĐC – TCCB ngày 25 tháng 6 năm 2009 của Trường Đại học Mỏ- Địa chất về việc tuyển dụng cán bộ năm 2009. Ban chủ nhiệm Khoa Mỏ xin thông báo cụ thể các chỉ tiêu của Khoa Mỏ như sau:

1.     Chỉ tiêu tuyển dụng:

-         Bộ môn Tuyển khoáng: 02 Cán bộ giảng dạy

-         Bộ môn XDCTN & Mỏ: 04 Cán bộ giảng dạy

-         Bộ môn Khai thác Lộ thiên: 01 Cán bộ phục vụ giảng dạy

-         Bộ môn Khai thác Hầm lò: 02 Cán bộ giảng dạy

       2.     Lịch nhận hồ sơ và xử lý hồ sơ:  Từ 01/7/2009 đến 05/8/2009

3.     Lịch thi:

-         Sáng 16/9/2009: Thi môn Ngoại ngữ

-         Chiều 16/9/2009: Thi môn Viết;

-         Sáng 17/9/2009: thi môn Tin học;

-         Sáng 18 và 19/9/2009: Thi môn Vấn đáp (chuyên môn).

                                                                                                    BCN KHOA MỎ

Last Updated ( Tuesday, 30 June 2009 16:03 )