Home Lý lịch khoa học GS.TSKH. Lê Như Hùng

LÝ LỊCH KHOA HỌC

1. Thông tin cá nhân
 • Họ tên: Lê Như Hùng
 • Năm sinh: 1946
 • Đơn vị: Bộ môn Khai thác Hầm Lò
 • Chức vụ hiện tại: Giảng viên thỉnh giảng
 • Học hàm, học vị: GS.TSKH (Nghỉ hưu từ 7/2011)
 • Địa chỉ: P. Đức Thắng -Q. Bắc Từ Liêm - HN
 • Điện thoại: 04.38691603
 • Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
2. Quá trình đào tạo:
Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Tốt nghiệp
Đại học Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam KTHL 1968
Tiến sĩ Đại học Mỏ - Matxcova, Liên Xô KTHL 1981
TSKH Đại học Mỏ - Matxcova, Liên Xô KTHL
1990
3. Thành tích đào tạo:
Kỹ sư 350
Thạc sĩ 07
Tiến sĩ
08
NCS
01
4. Thành tích NCKH & TKCN:
- Các sách, giáo trình, bài giảng đã xuất bản:
 1. Tối ưu hóa các tham số mở vỉa hầm lò. Đại học Mỏ - Địa chất, 1998
 2. Tin học ứng dụng trong ngành Khai thác mỏ. Đại học Mỏ - Địa chất, 1998
 3. Hệ thống các phương pháp tính toán khi thiết kế công nghệ khai thác hầm lò. Đại học Mỏ - Địa chất, 1999
 4. Các phương pháp mới khai thác mỏ hầm lò. Đại học Mỏ - Địa chất, 1999
 5. Bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên khoáng sản. Đại học Mỏ - Địa chất, 1999
 6. Giáo trình Nguyên lý thiết kế mỏ hầm lò. NXB Giao thông Vận tải, 2000.
 7. Môi trường khai thác mỏ. Đại học Mỏ - Địa chất, 2000
 8. Giáo trình Thiết kế mỏ hầm lò. NXB Giao thông Vận tải, 2008.
- Các đề tài NCKH đã thực hiện:
 1. Chủ trì đề mục nghiên cứu trong Đề tài cấp Nhà nước KC-03-03, 1991-1995.
 2. Chủ trì Đề tài cấp Nhà nước “Đánh giá hiện trạng khai thác tài nguyên khoáng sản và tác động của chúng đến môi trường tự nhiên của một số vùng trọng điểm”, mã số KT-02-11, 1990-1995.
 3. Chủ trì đề tài nhánh cấp Nhà nước KHCN-09-07-01, 2004-2005.
 4. Tham gia đề tài cấp Nhà nước “Khai thác sạch và phát triển bền vững”, 2004-2005.
 5. Chủ trì đề tài “Nghiên cứu khai thác trụ than bảo vệ suối Tây Phay K-K mỏ than Hà Lầm” (Đề tài được thưởng Bằng Lao động sang tạo của Tổng công đoàn Việt Nam và Huy chương tuổi trẻ sáng tạo), 1985.
 6. Chủ trì đề tài “Nghiên cứu công nghệ khai thác lò chợ dài, xác định khoảng cách tránh mìn trong lò chợ mỏ than Mạo Khê”, 1985-1987.
 7. Chủ trì đề tài “Nghiên cứu công nghệ khai thác, xác định áp lực lò chợ mỏ than Thống Nhất”, 1985-1987.
 8. Chủ trì dự án “Tách chiết vàng từ quặng vàng gốc Bắc Thái và sản xuất thử nghiệm tại Chợ Đồn”, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 1996-1997
 9. Chủ trì đề tài “Thực trạng công nghệ khai thác tại các mỏ than vùng Quảng Ninh và giải pháp nhằm giảm tổn thất tài nguyên và sự cố môi trường”, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2001-2002.
- Các bài báo trong tạp chí và HNKH:
 1. Lê Như Hùng. Tối ưu hóa thiết kế khai thác mỏ hầm lò với việc dùng máy tính điện tử. Nội san Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 1975
 2. Le Nhu Hung. Основные принципы моделирования и оптимизмации параметров шахт СРВ. B cб.: Hayчные Основы coздaния выcoкoпрoизвoди- тeльныx комплeкcно-мeхaнизированныx и втoмaтированныx шахт. Hayчные, 1979.
 3. Le Nhu Hung. Иcпoльзa зoвaниe экономико-мaтeмa- тичecкиx моделeй и нычиcлитeльнoй тexники при опти- мизации шахт СРВ. 1979.
 4. Le Nhu Hung. Фopмиpoвaниe раcчeтныx вapиaнтов тexнoлoгичecкиx cxeм шахт. B cб.: Hayчные Основы coздaния выcoкoпрoизвoди- тeльныx комплeкcно-мeхaнизированныx и втoмaтированныx шахт. Hayчные тpуды. M., MГИ, 1979.
 5. Le Nhu Hung. Фopмиpoвaниe раcчeтныx вapиaнтов тexнoлoгичecкиx cxeм шахт. B cб.: Hayчные Основы coздaния выcoкoпрoизвoди- тeльныx комплeкcно-мeхaнизированныx и втoмaтированныx шахт. Hayчные тpуды. M., MГИ, 1980.
 6. Le Nhu Hung. Мeтoдикa комплeкcнoй оптимизации параметров шахт, oтрaбaтывaющиx мощные yгoльные плacты. B cб.: Hayчные Основы coздaния выcoкoпрoизвoди- тeльныx комплeкc но-мeхaнизирован ныx и aвтoмaтиро- ванныx шахт. Hayчные тpуды. M., MГИ, 1980.
 7. Le Nhu Hung. Peaлизаця задaчи оптимизации параметров шахт нa ЭВМ. B cб.: Hayчные Основы coздaния выcoкoпрoизвoди- тeльныx комплeкc но-мeхaнизирован- ныx и aвтoмaти- рованныx шахт. Hayчные тpуды. M., MГИ, 1981.
 8. Lê Như Hùng. Nghiên cứu xử lý nước mặt khai thác trụ than bảo vệ suối Tây Phay K-K mỏ than Hà Lầm. Tuyển tập các công trình khoa học, Trường đại học Mỏ - Địa chất, 1983.
 9. Lê Như Hùng. Lựa chọn phương pháp khai thác mỏ sắt Thạch Khê. Tuyển tập các công trình khoa học, Trường đại học Mỏ - Địa chất, 1984.
 10. Lê Như Hùng. Phương pháp xác định công suất tối ưu của mỏ sắt Thạch Khê. Tuyển tập các công trình khoa học, Trường đại học Mỏ - Địa chất, 1984.
 11. Lê Như Hùng. Tối ưu hóa các tham số của các sơ đồ công nghệ khai thác vỉa dày. Tuyển tập các công trình khoa học, Trường đại học Mỏ - Địa chất, 1984.
 12. Le Nhu Hung, Tran Hong Ha. Иccлeдoватeльнocтьвыбopa параметров шахт, B cб.: Тeхнoлoгия комплeкcногo извлeчeния yглия, гaза энepгии, вoды, пoрoды. Hayчные тpуды. M., MГИ, 1988.
 13. Le Nhu Hung, Tran Hong Ha. Hoвыe cxeмы вcкpытия и пoдгo-товки yгoльных мec- тoрождений CPB. B cб.: Heтрaдициoнные тeхнoлoгии paзpaбoтки мecтo- рождений. Hayчные тpуды. M., MГИ, 1988.
 14. Lê Như Hùng. Hoàn thiện công nghệ khai thác vỉa dày nhằm giảm tổn thất than. Tuyển tập các công trình khoa học kỹ thuật về mỏ. Hội Khoa học Kỹ thuật Mỏ, 1989.
 15. Lê Như Hùng. Tối ưu hóa các tham số của các sơ đồ công nghệ khai thác vỉa dày. Tuyển tập các công trình khoa học kỹ thuật về mỏ. Hội Khoa học Kỹ thuật Mỏ, 1989.
 16. Lê Như Hùng. Đánh giá hiệu quả thiết kế mỏ. Tuyển tập các công trình khoa học, Trường đại học Mỏ - Địa chất, 1991.
 17. Lê Như Hùng. Lựa chọn các sơ đồ công nghệ khai thác mỏ hầm lò. Thông báo khoa học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 3/1992.
 18. Le Nhu Hung. The environment in mineral resources exploitation. Proceeding of Regional Seminar on Environment Geology. Hanoi, 11-13 November, 1992.
 19. Lê Như Hùng, Võ Trọng Hùng, Nguyễn Văn Sung. Môi trường và khai thác tài nguyên khoáng sản ở Việt Nam. Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 1993.
 20. Lê Như Hùng. Hiện trạng khai thác tài nguyên khoáng sản và tác động của chúng đến môi trường. Tạp chí Năng lượng, 1993.
 21. Le Nhu Hung. Impacts of Exploitation of mineral Resources on the Enviroment. Proceeding of the National Seminar, Hanoi, 7-9 October 1993.
 22. Lê Như Hùng. Lựa chọn và áp dựng công nghệ khai thác mới cho các mỏ hầm lò Việt Nam. Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 1994.
 23. Lê Như Hùng. Năng lượng đối với công nghiệp hóa và hiện đại hóa ở Việt Nam. Tạp chí Công sản, 1994.
 24. Lê Như Hùng. Ngành năng lượng với sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Tạp chí Năng lượng, 1994.
 25. Lê Như Hùng. Phát triển ngành than theo hướng công nghiệp hóa và hiện đại hóa. Tạp chí Năng lượng, 1994
 26. Le Nhu Hung. The energy industry and the cause of industrialization and modernization. Energy Review, 1995
 27. Lê Nhu Hùng. Khoa học công nghệ trong sự nghiệp phát triển ngành than. Tạp chí Than Việt Nam, 1995.
 28. Lê Như Hùng và nnk. Đánh giá hiện trạng khai thác tài nguyên khoáng sản và tác động của chúng đến môi trường tự nhiên tại một số vùng trọng điểm. Tuyển tập báo cáo khoa học tại Hội nghị Khoa học về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Hà Nội, 6-8/9/1995.
 29. Lê Như Hùng. Một số vấn đề mới trong khai thác tài nguyên khoáng sản. Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học Đại chất Việt Nam, Hà Nội, 4-5/10/1995.
 30. Le Nhu Hung. Environmental Geologe of Halong City. International Worshop on Environmental pilicy, Regulations and Guidelines for Mining. Halong City, Vietnam 27th November - 1st December 1995.
 31. Lê Như Hùng. Bảo vệ môi trường ở các khu công nghiệp và vùng mỏ. Tạp chí Cộng sản, 1996.
 32. Lê Như Hùng. Khí than hóa - công nghiệp khai thác của tương lai. Tạp chí Than Việt Nam, 1996.
 33. Le Nhu Hung. Environmental Aspects of Mining in Vietnam. Proceeding of The'96 International Symposium on Mining Science and Technology/Xuzhou/ Jiangzu/China/16-18 Octoer 1996.
 34. Lê Như Hùng. Tiềm năng khoáng sản vùng đồng bằng Sông Hồng. Tạp chí Than Việt Nam (Đặc san), 1996.
 35. Lê Như Hùng và nnk. Cải tạo và trồng trọt trên các bãi thải của các mỏ. Tuyển tập các công trình Khoa học Mỏ - Địa chất, 1996.
 36. Lê Như Hùng và nnk. Vấn đề sử dụng không gian ngầm trong long đất. Tuyển tập các công trình Khoa học Mỏ - Địa chất, 1996.
 37. Lê Như Hùng, Nguyễn Ngọc Phú. Ngành công nghiệp khai khoáng và công nghệ môi trường. Hội thảo Công nghệ môi trường toàn quốc lần thứ nhất. Nha Trang, 16-17/9/1997.
 38. Lê Như Hùng, Nguyễn Ngọc Phú. Sử dụng máy tính trong công nghiệp khai khoáng. Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học Mỏ toàn quốc lần thứ XI, 1998.
 39. Lê Như Hùng, Nguyễn Ngọc Phú. Giới hạn thiết kế mỏ lộ thiên và máy tính. Báo cáo Hội nghị khoa học lần thứ 13, Trường đại học Mỏ - Địa chất, 1998.
 40. Lê Như Hùng. Thiết kế tổng thể khai thác tài nguyên khoáng sản. Báo cáo Hội nghị khoa học lần thứ 13, Trường đại học Mỏ - Địa chất, 1998.
 41. Lê Như Hùng. Tiềm năng tài nguyên khoáng sản Việt Nam - hiện trạng khai thác và môi trường. Báo cáo khoa học Hội nghị khoa học lần thứ 13, Trường đại học Mỏ - Địa chất, 1998.
 42. Lê Như Hùng. Ngành công nghiệp khai khoáng với sự phát triển bền vững. Thông tin khoa học Công nghệ mỏ, 1999.
 43. Lê Như Hùng và nnk. Nghiên cứu lựa chọn giới hạn khai thác lộ thiên hợp lý và đánh giá khả năng khai thác hầm lò cho mỏ Khánh Hòa. Thông tin khoa học Công nghệ mỏ, 1999.
 44. Lê Như Hùng, Nguyễn Cao Khải, Phạm Thanh Hải. Bảo vệ tài nguyên trong quá trình khai thác và đóng cửa mỏ. Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học kỹ thuật mỏ toàn quốc lần thứ XII, 1999.
 45. Lê Như Hùng, Nguyễn Cao Khải, Phạm Thanh Hải. Giảm tổn thất trên cơ sở xác định ranh giới khai thác hợp lý dưới hầm lò. Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học kỹ thuật mỏ toàn quốc lần thứ XII, 1999.
 46. Lê Như Hùng. Khả năng ứng dụng bê tong phun sợi thép trong khai thác mỏ. Tạp chí Công nghiệp, 2000.
 47. Lê Như Hùng. Nổ mìn phá đá dưới nước. Thông tin Khoa học Công nghệ mỏ, 2000.
 48. Lê Như Hùng, Trương Đức Dư. Nghiên cứu quy luật dịch chuyển của vách than – đá trong công nghệ khai thác than hạ trần. Báo cáo khoa học Hội nghị khoa học trường đại học Mỏ - Địa chất (Quyển 1), 2000.
 49. Lê Như Hùng. Sự ảnh hưởng của khai thác mỏ đến môi trường và các phương pháp liệt kê đánh giá tác động môi trường. Báo cáo khoa học Hội nghị khoa học trường đại học Mỏ - Địa chất (Quyển 1), 2000.
 50. Lê Như Hùng. Giám sát quá trình nổ mìn phá đá ngầm cảng Cái Lân. Thông tin khoa học Công nghệ mỏ, 2001.
 51. Lê Như Hùng. Nghiên cứu xây dựng mô hình tương tác của tổ hợp kết cấu “Khoáng sản - Đất đá”. Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học kỹ thuật mỏ toàn quốc lần thứ XIII, 2001.
 52. Lê Như Hùng. Một số vấn đề nổ mìn phá đá dưới nước tại cảng Cái Lân. Thông tin Khoa học Công nghệ mỏ, 2001.
 53. Lê Như Hùng. Quá trình nổ mìn thử nghiệm phá đá ngầm của dự án cảng Cái Lân. Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 2002.
 54. Le Nhu Hung, Than Thi Thuy, Hoang Hung Thang. General picture of Vietnam undergoumd coal - mineral mining. Proceeding of The International conference on Advances in Mining and Tunneling, 20-21 August  Hanoi, Vietnam, 2008
5. Hướng nghiên cứu chính:
 • Công nghệ khai thác, áp lực mỏ hầm lò
 • Tin học ứng dụng trong khai thác mỏ
 • Bảo vệ môi trường trong khai thác mỏ
6. Khen thưởng:
 • Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố, các năm 1982-1983, 1983-1984, 1984-1985, 1985-1986, 1986-1987, 1991-1992 và 1992-1993.
 • Danh hiệu Cán bộ giảng dạy giỏi, từ 1993 đến nay
 • Huy hiệu Thanh niên kiên cường tháng Mỹ, 1972
 • 02 Bằng khen của BCH TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các năm 1972, 1974
 • 05 Bằng khen cấp Bộ, Tỉnh, Thành phố, các năm 1975, 1983, 1985, 1991, 1997
 • Bằng Lao động sáng tạo của TCĐ Việt Nam, 1984
 • Huy chương Tuổi trẻ sáng tạo của TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 1985
 • Huy chương Kháng chiến hạng nhì, Hội đồng Bộ trưởng, 1985
 • Huy chương Vì sự nghiệp giáo dục, Bộ GD&ĐT, 1996
 • Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 1998
 • Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2000
 • Huy chương Vì sự nghiệp Liên hiệp Các hội KHKT, 2001
 • Huân chương Lao động hạng III, 2004
 • Danh hiệu “Nhà giáo ưu tú”, 2008
 

Lý lịch khoa học