Home Scientific research Nghiên cứu nâng cao hiệu quả thi công công trình ngầm khi sử dụng máy khoan hầm (TBM)

Nghiên cứu nâng cao hiệu quả thi công công trình ngầm khi sử dụng máy khoan hầm (TBM)

ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ NCKH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NĂM 2009
Loại nhiệm vụ ĐỀ TÀI NCKH
Cấp quản lýTRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ-ĐỊA CHẤT
Tên nhiệm vụNghiên cứu nâng cao hiệu quả thi công công trình ngầm khi sử dụng máy khoan hầm (TBM)
Người chủ trìTrần Tuấn Minh
Tính cấp thiết
Hiệu quả thi công công trình ngầm bằng các máy khoan hầm TBM phụ thuộc vào nhiều yếu tố từ quá trình thăm dò, lựa chọn phương án TBM đến việc thi công khai đào, chống giữ, cũng như hoàn thiện các hạng mục của công trình,... Chính vì vậy, việc phân tích các vấn đề liên quan đến hiệu quả thi công công trình ngầm bằng máy đào hầm TBM và đề xuất một số biện pháp khắc phục để nâng cao chất lượng khai đào đường hầm bằng TBM là cần thiết.n biên giới hợp lý để kết hợp 2 phương pháp khai thác lộ thiên và hầm lò cho mỏ là có tính cấp thiết rõ rệt.
Mục tiêu và nội dung chính
Mục tiêu:
  • Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả và chất lượng thi công các công trình ngầm bằng máy đào hầm TBM
Nội dung:
  • Phân loại các máy TBM đang được sử dụng để khai đào đường hầm hiện nay;
  • Đánh giá tổng quan các các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả thi công đường hầm bằng máy đào hầm;
  • Nghiên cứu, đề xuất các biện pháp khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả thi công đường hầm bằng máy TBM.
Dự kiến kết quả đạt được
Các kết quả (sản phẩm chính):
  • 01 bản báo cáo đề tài
Địa chỉ áp dụng:

Thời gian thực hiện1 năm
Kinh phí dự kiến10.000.000 VNĐ (Nhu cầu hỗ trợ từ NSNN: 7.000.000 VNĐ)
Last Updated ( Friday, 24 April 2009 16:04 )