Home International Relations Achievements obtained

Achievements obtained

KẾT QUẢ HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HOC MỎ - ĐỊA CHẤT (VIỆT NAM) VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT BERGAKADEMIE FREIBERG (CHLB ĐƯC)

(Từ 10/2006 đến 9/2009)

A. CÁC KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

I. Đào tạo:

- Nghiên cứu sinh đã bảo vệ:

1. Phan Quang Văn

- Bộ môn Khai thác Hầm lò

- Năm bảo 2007

- Thầy hướng dẫn: GS.TS. Carsten Drebenstedt

- Nghiên cứu sinh hiện nay:

1. Phạm Văn Hòa

- Bộ môn Khai thác Lộ thiên

- Thời gian nghiên cứu: 8/2007-8/2011

- Thầy hướng dẫn: GS.TS. Carsten Drebenstedt

2. Nguyễn Văn Mạnh

- Bộ môn Xây dựng Công trình nầm và Mỏ

- Thời gian nghiên cứu: 8/2009-8/2013

- Thầy hướng dẫn: GS.TS. Heinz Konietzky

- Nghiên cứu sinh trong tương lai

1. Nguyễn Đăng Tấn

- Bộ môn Máy và Thiết bị mỏ

- Thời gian nghiên cứu dự kiến: 8/2010-8/2014

- Thầy hướng dẫn: GS.TS. Carsten Drebenstedt

II. Nghiên cứu khoa học:

- Đồng tổ chức Hội nghị quốc tế “Advances in Mining and Tunneling”. Tháng 8/2008 tại Hà Nội;

- TS. Bùi Xuân Nam và TS. Phan Quang Văn tham gia báo cáo tại Hội nghị quốc tế “Rock Mining without Explosives” ở Freiberg, CHLB Đức, tháng 10/2008;

- Các cựu sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Bergakademie Freiberg (GS.TSKH. Bùi Học, GS.TS Nguyễn Quang Phích, TS. Bùi Xuân Nam và TS Phan Quang Văn) tham gia báo cáo tại Hội thảo “Ressourcen-und Umwelt-Technologie” ở Freiberg, CHLB Đức, tháng 6/2009.

III. Các hoạt động khác:

- Hợp tác trong việc viết sách và đăng tải các bài báo khoa học;

- Trao đổi chương trình đào tạo, tài liệu giảng dạy và các ấn phẩm khoa học;

- Trao đổi các đoàn công tác.

B. KẾ HOẠCH TIẾP THEO

- Tiếp tục tăng cường hợp tác có hiệu quả hơn nữa trong đào tạo, NCKH và các hoạt động khác;

- Tìm kiếm các dự án hợp tác chung trong đào tạo, NCKH, chuyển giao công nghệ,…

 


REPORT ON COOPERATION RESULTS

Between

Hanoi University of Mining and Geology (Vietnam)

And

Technische Universitaet Bergakademie Freiberg (Germany)

From October 2006 to September 2009

A. OBTAINED RESULTS

I. Training:

- Graduated PhD student:

1. Dr. Phan Quang Van, 2007 (Supervisor: Prof. Dr. C. Drebenstedt).

- Current PhD students:

1. M.Eng. Pham Van Hoa (Supervisor: Prof. C. Drebenstedt);

2. M.Eng. Nguyen Van Manh (Supervisor: Prof. Konietzky).

- Future PhD students:

1. M.Eng. Nguyen Dang Tan (Supervisor: Prof. C. Drebenstedt).

II. Scientific Research:

- Co-organised the international conference on Advances in Mining and Tunneling in August 2008 in Vietnam;

- Invited the former PhD students of Prof. Drebenstedt (Dr. Bui Xuan Nam and Dr. Phan Quang Van) to participate the Third International Colloquium on the Rock Mining without Explosives in October 2008 in TUBAF, Germany;

- Invited Alumni of TUBAF (Prof. Bui Hoc, Prof. Nguyen Quang Phich, Dr. Bui Xuan Nam and Dr. Phan Quang Van) to participate the Alumni-Seminar on Ressourcen-und Umwelt-Technologie in June 2009 in TUBAF, Germany;

III. Other activities:

- Cooperated in publishing papers and books;

- Exchanged training programs, teaching materials, published documents, etc;

- Exchanged visiting delegations.

B. FUTURE PLAN

- Continue strengthening effective cooperations in training, scientific research and other activities;

- Find out common projects in scientific researches, training and funds for these.

The document is made two origins for both professors.

 

 

Last Updated ( Tuesday, 29 September 2009 21:08 )